Stavební a technický dozor

Stavební dozor

Stavební dozor je odborný dozor nad prováděním stavby, která je vykonávaná svépomocí. Stavební dozor odpovídá spolu se stavebníkem za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací, za dodržení obecných požadavků na výstavbu, za bezbariérové užívání stavby a jiných technických předpisů a za dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných k uskutečnění stavby.

Nabízím:

 • sledování způsobu a postupu provádění stavby
 • kontrola vhodnosti ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí
 • vedení stavebního deníku
 • působení k odstranění závad při provádění stavby
 • pořizování fotodokumentace průběhu stavby

Technický dozor investora (TDI)

Cílem technického dozoru investora je uplatňovat v rozsahu platných právních předpisů klientovy zájmy při prověřování souladu dodávek výrobků, prací a služeb s projektovou dokumentací schválenou v rámci stavebního řízení, s platnými technickými normami ve výstavbě a s přijatými smluvními závazky.

TDI je pravá ruka investora, může poradit již ve fázi projektu, čímž se lze vyvarovat nevhodným řešením, při výstavbě hájí zájmy investora, dozoruje realizační firmy, kontroluje, radí, počítá, upozorňuje na možné následné problémy, aby na konci této práce byla naprostá spokojenost investora (stavebníka).

Nabízím:

 • poradenství při zpracování projektové dokumentace (kontrola a ověření cen položkového rozpočtu)
 • zastupování investora (popř. spoluúčast) na jednání s dodavateli nebo orgány státní správy
 • kontrolu stavby z hlediska kvality prováděných prací
 • kontrolu souladu prováděných prací s odsouhlasenou projektovou dokumentací
 • kontrola oprávněnosti faktur dodavatelských firem podle skutečně provedené práce a spotřeby materiálu
 • kontrolu vad a nedodělků
 • pořizování fotodokumentace průběhu stavby
 • účast a řízení kontrolních dnů
 • organizaci kolaudace provedené stavby